HVA 100 Blueprint

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
445729
0
60
block

The Formula for the area of a circle is A=π x r2 (squared)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
445730
0
60
none
445731
0
60
none
445734
0
60
none
445736
0
60
none
445738
0
60
none
445741
0
60
none
445745
0
60
none
445746
0
60
none
445750
0
60
none
445751
0
60
none
445752
0
60
none
445753
0
60
none
445754
0
300
none
445755
0
300
none