HUMB1000/C1: Organelles

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
266581
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Microvilli

Location: extensions of the plasma membrane. Function: increase surface area of the cell.

Bạn đã nhận được nó phải không?

266583
0
120
none
266584
0
120
none
266586
0
120
none
266587
0
120
none
266588
0
120
none
266589
0
120
none
266591
0
120
none
266593
0
120
none
266595
0
120
none
266596
0
120
none
266598
0
120
none
266599
0
120
none