Hormonal Communication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
374919
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Alpha cells

Alpha cells secrete glucagon

Bạn đã nhận được nó phải không?

374920
0
120
none