history test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
30006
0
45
block

what year did the kaiser abdicate?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


30008
0
120
none
30009
0
120
none
30012
0
120
none
30013
0
120
none
30017
0
120
none
30020
0
120
none
30021
0
120
none
30023
0
120
none
30027
0
120
none