History of Mass Communication

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
359243
0
120
block

Percentage of news time devoted to environmental issues (2007 - 2016).

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

BBC - 1.6%

ITV - 2.5%

Nhấp và kéo

0.3%

0.2%


359244
0
120
none
359247
0
120
none
359253
0
120
none
359256
0
120
none
359260
0
120
none
359495
0
120
none
359498
0
120
none
359501
0
120
none
359508
0
120
none
359510
0
120
none
359514
0
120
none
359523
0
120
none
359535
0
120
none
359537
0
120
none