Hemorragia Digestiva

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
36593
0
60
block

CDT na HDA

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

Nhấp và kéo

estabilização do paciente

profilaxia para SD. hepatorrenal

profilaxia para PBE

EDA com ligadura elástica


36594
0
60
none