Hematology S3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
439501
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

The 3 major stages of Hematopoietic development

1. Mesoblastic Period (Yolk Sac, 19th day) 2. Hepatic Period (Liver & Spleen, 4-5 weeks geststation) 3. Medullary Period (Bone Marrow, 5th month after birth)

Bạn đã nhận được nó phải không?