Headend Basic Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
153170
0
120
block

What does P.A.S.S. stand for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
153171
0
120
none
153173
0
120
none
11830
0
120
none
11831
0
120
none
11832
0
120
none
11833
0
120
none
11834
0
120
none
11835
0
120
none
11836
0
120
none
11837
0
120
none
19046
0
120
none
19047
0
120
none
19048
0
120
none
20525
0
120
none