HEADEND SENIOR TEST

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
151230
0
60
block

The RSAM can be used to monitor ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
151231
0
60
none
151232
0
60
none
151233
0
60
none
151234
0
60
none
151235
0
60
none
151236
0
60
none
151237
0
60
none
151238
0
60
none
151239
0
60
none
151240
0
60
none
151241
0
60
none
151242
0
60
none
151243
0
60
none
151244
0
60
none