HCB - 4Ps / Consumer Complaint Behaviour / eWOM / WOM

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
424610
0
120
block

Pick one

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
424612
0
120
none
424613
0
120
none
424614
0
120
none
424615
0
120
none
424616
0
120
none
424603
0
120
none
424608
0
120
none