Hành vi tổ chức

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
577839
0
60
block

Biến phụ thuộc nào trong hành vi tổ chức phản ánh sự khác biệt giữa giá trị phần thưởng mà nhân viên nhận được với giá trị phần thưởng mà họ tin rằng mình nhận được?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


577840
0
60
none
577841
0
60
none
577842
0
60
none
577843
0
60
none
577844
0
60
none
577846
0
60
none
577847
0
60
none
577848
0
60
none
577849
0
60
none
577850
0
60
none
577851
0
60
none
577852
0
60
none
577853
0
60
none
577854
0
60
none