Green PACOP M2 - Biochemistry part 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
533822
0
30
block

Positive indication for Anthrone test:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
533823
0
30
none
533824
0
30
none
533825
0
20
none
533826
0
30
none
533827
0
30
none
533828
0
30
none
533829
0
30
none
533830
0
30
none
533831
0
30
none
533832
0
30
none
533833
0
15
none
533834
0
20
none
533835
0
20
none
533836
0
30
none