Green PACOP M2 - Biochemistry part 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
522560
0
30
block

Positive indication for Anthrone test:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
522561
0
30
none
522562
0
30
none
522563
0
20
none
522564
0
30
none
522565
0
30
none
522566
0
30
none
522567
0
30
none
522568
0
30
none
522569
0
30
none
522570
0
30
none
522571
0
15
none
522572
0
20
none
522573
0
20
none
522574
0
30
none