Greek stuff /41

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
820480
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Peloponnesian War

431-404BC. Spartan victory over Athens. Recorded by Thucydides 460-400Bc

Bạn đã nhận được nó phải không?

1300571
0
60
none
743527
0
60
none
743528
0
60
none
530308
0
60
none
530309
0
60
none
895877
0
60
none
530310
0
60
none
530311
0
60
none
530312
0
60
none
530313
0
60
none
530314
0
60
none
530315
0
60
none
530316
0
60
none
530317
0
60
none