Greece 3rd Grade

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
431889
0
20
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the birthplace of democracy?

Ancient Greece

Bạn đã nhận được nó phải không?

431890
0
20
none
431891
0
20
none
431892
0
20
none
431893
0
20
none
431894
0
20
none
431895
0
20
none
431897
0
20
none
431898
0
20
none
431900
0
20
none
431901
0
20
none
431903
0
20
none
431904
0
20
none
431906
0
20
none
431907
0
20
none