Grammar Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
31403
0
480
block

Match the correct parts of speech for this sentence. Billy gave John two baseball tickets yesterday.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Verb

Subject

Direct Object

Indirect Object

Adverb

Adjective

Nhấp và kéo

Baseball

Gave

Tickets

Yesterday

John

Billy


31404
0
300
none
31405
0
540
none
31406
0
600
none
31407
0
600
none
31408
0
600
none