Gods and Goddesses

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
369287
0
60
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)


Khớp văn bản

Zeus

Poseidon

Hades

Hera

Aphrodite

Hephaestus

Nhấp và kéo

Jupiter

Pluto

Juno

Neptune

Vulcan

Venus


369288
0
60
none
369289
0
60
none
369290
0
60
none
369291
0
60
none
369292
0
60
none
369293
0
60
none
369294
0
60
none
369295
0
60
none
369296
0
60
none
369297
0
60
none
369298
0
60
none
369299
0
60
none
369300
0
60
none
369301
0
60
none