GNRS 555 Lecture Week 11

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
316208
0
120
block

Normal PR interval is

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


316209
0
120
none
316210
0
120
none
316211
0
120
none
316212
0
120
none
316213
0
120
none
316226
0
120
none
316229
0
120
none