Glycolysis and Krebs Cycle

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
362278
0
600
block

Where does Gylcolysis occur

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
362279
0
120
none
362280
0
120
none
362281
0
120
none
362282
0
360
none
362283
0
360
none
362285
0
360
none
362286
0
360
none
362287
0
360
none