Global Development - An Ethical Issue? Unit 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
282882
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Evaluative - often used in a normative sense -ought to happen, intrinsically good - raises issue of ethical pluralism

Heading

Bạn đã nhận được nó phải không?

282883
0
120
none
282884
0
120
none
282886
0
120
none
282889
0
120
none
282895
0
120
none
282897
0
120
none
282902
0
120
none
282904
0
120
none
282906
0
120
none
282878
0
120
none
282879
0
120
none