GI Histopathology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
516097
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Barrett's oesophagus transition from ____ to ____

stratified squamous epithelium to columnar mucous secreting epithelium

Bạn đã nhận được nó phải không?

516098
0
60
none
518231
0
60
none
518246
0
60
none
517617
0
60
none
517618
0
60
none