GI Histology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
516096
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Gastro-oesophageal junction - change in histology

Stratified squamous epithelium TO glandular secretory mucosa

Bạn đã nhận được nó phải không?

517632
0
60
none
517633
0
60
none
517634
0
60
none
516100
0
60
none
516101
0
60
none
516102
0
60
none
516103
0
60
none
517639
0
60
none
516104
0
60
none
516109
0
60
none
518207
0
60
none
518208
0
60
none
518210
0
60
none
518211
0
60
none