Germany in Transition: Treaty of Versailles & Political Parties

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
418762
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Why weren't coalition governments strong?

Because the parties had a conflict of interests

Bạn đã nhận được nó phải không?

418763
0
120
none
418764
0
120
none
418765
0
120
none
418766
0
120
none
418767
0
120
none
418768
0
120
none
418744
0
120
none
418745
0
120
none
418746
0
120
none