Germany in Transition: The SA

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
418838
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What does SA mean?

Stormtroopers or Sturmabteilung

Bạn đã nhận được nó phải không?

418839
0
120
none
418840
0
120
none
418841
0
120
none
418842
0
120
none
418843
0
120
none
418844
0
120
none
418845
0
120
none
418846
0
120
none