Germany in Transition: Night of the Long Knives

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
419700
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What actually happened?

200 SA Leaders were murdered along with other political opponents

Bạn đã nhận được nó phải không?

419701
0
120
none
419702
0
120
none
419703
0
120
none
419704
0
120
none