Germany in Transition: Education in Nazi Germany

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
419998
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What did all teachers have to join?

The Nazi Teachers league

Bạn đã nhận được nó phải không?

419999
0
120
none
420002
0
120
none
420005
0
120
none
420006
0
120
none
420008
0
120
none
420011
0
120
none
420012
0
120
none
420016
0
120
none
420017
0
120
none
420018
0
120
none
420021
0
120
none
420023
0
120
none
420025
0
120
none
420026
0
120
none