Genetics Science Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
575093
0
60
block

Discrete variation

Điền vào chỗ trống  

(0/0)Either/or values575094
0
60
none
575095
0
60
none
575096
0
60
none
575097
0
60
none
575098
0
60
none
575099
0
60
none
575100
0
60
none
575101
0
60
none
575102
0
60
none
575103
0
60
none
575104
0
60
none
575105
0
60
none
575106
0
60
none
575107
0
60
none