General Spanish

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
117960
0
600
block

"I do" Verbs [bailar, buscar, comprar, llamar]

Điền vào chỗ trống  

(0/0)I dance:

I search:

I buy:

I call:117961
0
600
none
117963
0
600
none
117964
0
600
none
117965
0
600
none
117966
0
600
none
117967
0
600
none
117968
0
600
none
117969
0
600
none
117970
0
600
none
117971
0
600
none
117972
0
600
none