General Knowledge (w/ Filipino lang.)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
499712
0
60
block

Which island that does not belong in Pacific?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
499713
0
60
none
499714
0
60
none
499715
0
60
none
499716
0
60
none
499717
0
60
none
499718
0
60
none
499719
0
60
none
499720
0
60
none
499721
0
60
none
499722
0
60
none
499723
0
60
none
499724
0
60
none
499725
0
60
none
499726
0
60
none