General.

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
757504
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is a Class IV cavity?

A cavity in incisors or canines involving interproximal surfaces and the incisal edge.

Bạn đã nhận được nó phải không?

757505
0
60
none
757519
0
60
none
715037
0
60
none
756262
0
120
none
750124
0
60
none
750125
0
30
none
750126
0
60
none
750127
0
60
none
750128
0
60
none
750129
0
35
none
750130
0
30
none
750131
0
35
none
750132
0
30
none
750133
0
35
none