Gastrointestinal Tract

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
544075
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What typical cells are seen in the inflammatory infiltrate in autoimmune gastritis?

Lymphocytes and macrophages

Bạn đã nhận được nó phải không?

544076
0
60
none
518227
0
60
none
518228
0
60
none
518232
0
60
none
518242
0
60
none
518243
0
60
none
518249
0
60
none
518251
0
60
none
518254
0
60
none
518261
0
60
none
518265
0
60
none
518267
0
60
none
518272
0
60
none
518277
0
60
none