Gait And Orthoprosthe

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
352850
0
555
block

Match the text blocks.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Circumduction

backward trunk lean

Forward Trunk lean

ipsilateral trunk lean

contralateral pelvic drop

pelvic hike

knee wobble

Nhấp và kéo

compensation for weak hip flexors

compensation for ipsi hip abductor weakness

ipsilateral hip abd weakness

weak Gmax

action of quadratus lumborum

weak quads

propriiceptive impairment or alternating spasticity of knee flexors andextensors


352851
0
555
none