G1 Climate Change and Hydrology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
66842
0
120
block

Boscastle rainfall total in 24 hours?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
66843
0
120
none
66844
0
120
none
66845
0
120
none
66846
0
120
none
66847
0
120
none
66848
0
120
none
66849
0
120
none
66850
0
120
none
66852
0
120
none
66853
0
120
none
66854
0
120
none
66855
0
120
none
66857
0
120
none
66859
0
120
none