Fungi, Algae, Bryophytes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
631043
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are these? Phylum? Subphylum? What is its ploidy?

Mushrooms or fruiting bodies. Phylum basidiomycota. Subphylum agaricomycotina. Ploidy is N + N.Bạn đã nhận được nó phải không?

631046
0
60
none
631047
0
60
none
631048
0
60
none
631069
0
60
none
631082
0
60
none
631083
0
60
none
631091
0
60
none
631105
0
60
none
631119
0
60
none
631135
0
60
none
631136
0
60
none
631137
0
60
none
631138
0
60
none
631139
0
60
none