FSE-215 Mid-Term (Practice 2)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
293640
0
180
block

The standard size of the adult burial vault is "30X_"

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
293641
0
180
none
293643
0
180
none
293644
0
180
none
293645
0
180
none
293646
0
180
none
293647
0
180
none
293648
0
180
none
293649
0
180
none
293650
0
180
none
293656
0
180
none
293657
0
180
none
293658
0
180
none
293659
0
180
none
293661
0
180
none