french verbs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
23463
0
429
block

Match the verbs together

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

we have

you have (plural)

I have

to have

to be

they have

tu as

tu es

nous sommes

vous

Nhấp và kéo

êtes

vous avez

avoir

you are

j'ai

nous avons

ils ont/elles ont

you have

we are

être