French Revolution

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
411080
0
120
block

Match the types of taxes to their French names.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Income

Salt

Wine

Work

Nhấp và kéo

Taille

Aide

Gabelle

Corvee


411081
0
120
none
411082
0
120
none
411083
0
120
none
411084
0
120
none
411085
0
120
none
411086
0
120
none