Français 250 Chapitre 4 Vocabulaire actif

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
46208
0
60
block

MATCH

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

s'abonner (à)

allumer, mettre en marche

changer de chaîne

diffuser

éteindre

Nhấp và kéo

to turn

to change channels

to turn on

to subscribe (to)

to broadcast


46209
0
60
none
46210
0
60
none
46211
0
60
none
46212
0
60
none
46214
0
60
none
46217
0
60
none
46222
0
60
none
46226
0
60
none
46227
0
60
none
46228
0
60
none
46229
0
60
none
46230
0
60
none
46231
0
60
none
46232
0
60
none