Force

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
117827
0
300
block

Match the country in the first half with its capital city in the matching half

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Philippines

Japan

United States

Uganda

China

Great Britain

Iraq

Isarael

Ireland

Thailand

Nhấp và kéo

Washington D.C.

Beijing

Tokyo

Bangkok

Kampala

Manila

London

Jerusalem

Baghdad

Dublin


117661
0
10
none
117674
0
10
none
117682
0
120
none
117687
0
120
none
117691
0
2
none
117697
0
10
none
117700
0
10
none
117707
0
10
none
117712
0
10
none
117717
0
10
none