Food and Nutrition (year 8)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
328448
0
120
block

Match the tests

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Iodine

Biuret

Benedicts

Paper

Nhấp và kéo

Testing for starch

Testing for fat

Testing for protein

Testing for Glucose


328450
0
120
none
328451
0
120
none
328453
0
120
none
328455
0
120
none
328457
0
120
none
328458
0
120
none
328459
0
120
none
328442
0
120
none
328443
0
120
none
328444
0
120
none
328445
0
120
none
328447
0
120
none