Food and Beverage 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
617015
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Fine dining

Refers to cuisine and service provided in restaurants where food, drink and service are expensive.

Bạn đã nhận được nó phải không?