FoCP MBBS NCL STG3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
632832
0
60
block

What's indicated by a pronator drift?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


632833
0
60
none
631554
0
60
none
632834
0
60
none
632835
0
60
none
618500
0
60
none
632836
0
60
none
618501
0
60
none
632837
0
60
none
618502
0
60
none
618503
0
60
none
618504
0
60
none
632840
0
60
none
618505
0
60
none
618506
0
60
none