Financial Literacy Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
36097
0
120
block

If I am the guarantor of a friend's bank loan, I am personally responsible to pay up if he does not pay.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)