Final Starter Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
475904
0
60
block

Заполни пропуск.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)She ... at home last week.475905
0
60
none
475907
0
60
none
475909
0
60
none
475910
0
60
none
475911
0
60
none
475912
0
60
none
475913
0
60
none
475914
0
60
none
475898
0
60
none
475899
0
60
none
475900
0
60
none
475901
0
60
none
475902
0
60
none
475903
0
60
none