Factor Analysis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
341207
0
60
block

What is the main goal of Factor Analysis?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
341208
0
60
none
341209
0
60
none