FA History MIdTerm ( Multiple Choice )

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
6965
0
180
block

characteristics of doric column?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

Nhấp và kéo

thicker and heavier

symbolized strength

simple classical, fute shaft

greece

earliest, smooth round capital

no carving


6966
0
180
none
6967
0
180
none
6968
0
180
none
6969
0
180
none
6970
0
120
none
6971
0
120
none
6972
0
120
none
6973
0
180
none
6974
0
120
none
6975
0
120
none
6976
0
120
none
6977
0
120
none
6978
0
120
none
6979
0
120
none