Neuro-opthalmology tests

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
224009
0
120
block

What is direct opthalmoscopy used for?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
224012
0
120
none
224014
0
120
none
224016
0
120
none
224020
0
120
none
224022
0
120
none
224028
0
120
none
224029
0
120
none
224030
0
120
none
224031
0
120
none
224032
0
120
none
224033
0
120
none
224034
0
120
none
224035
0
120
none
224036
0
120
none