EXODUS 40

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
87876
0
120
block

Match the chapter to each event.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

17

18

19

20

Nhấp và kéo

Joshua fights Amalekites, Moses supports on hill.

God calls Israel His SPECIAL TREASURE.

Jethro gives Moses advice: DELEGATE!

TEN COMMANDMENTS.


88392
0
120
none
88241
0
120
none
88270
0
120
none
87526
0
120
none
87530
0
120
none
88298
0
120
none
88299
0
120
none
87533
0
120
none
87536
0
120
none