Example Quiz - Geography

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
562900
0
80
block

Match the city to the country.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

United Kingdom

United States

France

Spain

Nhấp và kéo

Boston

Barcelona

Manchester

Lyon


562901
0
60
none
562902
0
60
none
562903
0
60
none
562904
0
60
none
562905
0
60
none
562906
0
60
none
562907
0
60
none
562908
0
60
none
562909
0
60
none