Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
356809
0
600
block

Which of the following methods from the Object class returns Boolean?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


356810
0
600
none
356811
0
600
none
356812
0
600
none
356813
0
600
none
356814
0
600
none
356815
0
600
none
356816
0
600
none
356817
0
600
none
356818
0
600
none
356819
0
600
none
356820
0
600
none
356821
0
600
none
356822
0
600
none
356823
0
600
none